Akademia

AKADEMIA

Fry­zjer­stwo jest sztuką i wyma­ga­jącą pasją, która domaga się świe­żo­ści, twór­czych inspi­ra­cji i odkryć. Kre­atyw­ność, cie­ka­wość, poszu­ki­wa­nie nowych tren­dów oraz spo­tka­nia z wybit­nymi oso­bo­wo­ściami świata fry­zjer­skiego, są punk­tami obo­wiąz­ko­wymi na dro­dze osób pra­gną­cych okre­ślić swój wła­sny nie­po­wta­rzalny styl. Fry­zjer­stwo to zawód z pasją.

Fry­zjer jest kre­ato­rem, a swoje małe dzieła sztuki two­rzy zawsze dla kon­kret­nej osoby, dla­tego słu­cha, obser­wuje i wycho­dzi naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta. Zado­wo­le­nie i radość dru­giej osoby powinno być wyznacz­ni­kiem war­to­ści jego pracy. W naszej Aka­de­mii fry­zjer­skiej pra­gniemy obu­dzić w Was kre­atyw­ność, pasję, zro­zu­mie­nie i otwar­tość wobec potrzeb klienta. Chcemy Was rów­nież nauczyć spraw­nego zarzą­dza­nia salo­nem fry­zjer­skim i świa­do­mego budo­wa­nia wła­snej marki, ponie­waż Twoje zado­wo­le­nie z wyko­ny­wa­nej pracy jest miarą Two­jego sukcesu.

ZAŁOŻYCIELE

Andrzej Wierz­bicki

Andrzej Wierzbicki, mistrz fryzjerstwa, wybitny stylista i kreator fryzur, inspirujący się tym, co najpiękniejsze i najbliższe ideałowi. Cechujący go profesjonalizm, dbałość o detale, a przede wszystkim niezwykła kreatywność pozwalają na tworzenie prawdziwych fryzjerskich arcydzieł. Udowodnił, że modna krótka fryzura u kobiet może kojarzyć się ze stylem, kobiecością, czy nawet sportową elegancją. Nie boi się kontrowersyjnych połączeń i rozwiązań. Koneser dobrej sztuki kulinarnej i miłośnik designu. Właściciel ekskluzywnej Pracowni Fryzur, w której sam Mistrz wraz z armią najlepiej wykwalifikowanych Stylistów pracują na co dzień nad podkreśleniem i wydobyciem piękna na głowach swoich Klientów, których traktują z najwyższą dbałością. Pracownię Fryzur Andrzeja Wierzbickiego cechuje nie tylko eleganckie wnętrze i profesjonalizm ale przede wszystkim ciepła i rodzinna atmosfera, którą zaraża wszystkich ekipa tworząca to magiczne miejsce.

Tomasz Schmidt

Wirtuoz kolorów, obdarzony niesamowitym dystansem i poczuciem humoru, barwna osobowość świata fryzjerskiego, wizjoner i kreator trendów barwienia włosów, wojownik wydobywania naturalnego piękna, nie tylko tego zewnętrznego, posiadacz “lekkiego pióra”, dzięki któremu każde przelane na papier słowo nabiera autentyczności, o czym możemy przekonać się w jego autorskiej książce “Pod Włos”. To tylko część atrybutów, którymi cechuje się Tomasza Schmidt.

Fakt, że Tomasz miał zostać lekarzem pokazuje tylko, jak krętą i nie oczywistą drogę przeszedł, aby znaleźć się w tym miejscu, w którym jest obecnie. Pasja do mody, fryzjerstwa wygrała i pozwoliła mu na oddanie się w całości temu, co kocha. Na co dzień prowadzi dwa salony w Poznaniu, gdzie swoim talentem i osobowością wzbogaca atmosferę i budzi zachwyt nie tylko wśród klientek ale i swoich współpracowników. Inspirację do pracy i tworzenia nowych projektów czerpie na każdym kroku, natchnienia dodaje mu przypadkowe spotkanie lub sytuacja z życia codziennego, co sprawia, że wszystko co tworzy jest prawdziwe i zgodne z naturą.